Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş

MEHMET CENGİZ O KAYITLARDA KOMİSYONLA İŞ BİTİRİYOR

MEHMET CENGİZ O KAYITLARDA KOMİSYONLA İŞ BİTİRİYOR
Gençağa Karafazlı( karafazli@msn.com )
195 views
04 Şubat 2014 - 17:48
Spread the love

25 Ara­lı­k’­ta­ki ikin­ci rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan din­le­me­le­rin ka­yıt­la­rı in­ter­ne­te sız­dı… Bu­na gö­re; dev­let­ten iha­le al­ma­nın yo­lu, ba­zı üst dü­zey isim­le­re iha­le­nin yüz­de 10’u ka­dar pa­ra da­ğıt­mak­tan ge­çi­yor…

Örneğin o ka­yıt­la­rın bi­ri, 3’ün­cü yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da adı ge­çen dö­ne­min ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la il­gi­li. İşa­da­mı Meh­met Cen­giz, di­ğer işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu­’y­la te­le­fon­da gö­rü­şü­yor. Dö­ne­min ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi an­la­tı­yor.

Cen­giz, te­le­fon­da­ki ar­ka­da­şı­na, “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­tim. Ama yüz­de 10’la…” di­yor. Ar­dın­dan, “Sı­ra­da 4’lük (4 mil­yar do­lar­lık) bir iş var. Bun­la­ra ça­lı­şın ta­li­ma­tı ve­ril­di­” di­ye ek­li­yor. Ko­loğ­lu da, se­vin­ci­ni di­le ge­ti­ri­yor. Hep­si dos­ya­da var…

‘Sabiha Gökçen işini yüzde 10’a hallettik’

Sabah-atv’nin satışıyla ilgili sızdırılan belgeler dudak uçuklattı. İşadamı Mehmet Cengiz, dönemin bakanı Yıldırım’la yaptığı görüşmeyi böyle anlattı

Gö­rev­den alı­nan Sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 25 Ara­lı­k’­ta pat­la­yan yol­suz­luk skan­da­lı­nın bo­yu­tu şe­kil­len­me­ye baş­la­dı. İs­tan­bul 3 No’­lu Ha­kim­li­ği ta­ra­fın­dan ve­ri­len izin­le yü­rü­tü­len tek­nik ta­kip ka­yıt­la­rı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len me­tin­ler in­ter­ne­te sız­dı­rıl­dı. Ka­yıt­lar­da, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ya­kın işa­dam­la­rı­nın Sa­bah-at­v’­yi sa­tın al­mak için “pa­ra ha­vu­zu­nu na­sıl oluş­tur­duk­la­rı­na iliş­ki­n” id­di­alar ve bil­gi­ler yer al­dı. Ka­yıt­la­rın en çar­pı­cı bö­lü­mü­nü, işa­da­mı Meh­met Cen­gi­z’­in, “Ha­vuz için ge­re­ken mil­yon do­lar­lar top­lan­dık­tan son­ra­” Ulaş­tır­ma es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­den son­ra ya­kın çev­re­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­lar oluş­tur­du.

Kı­yı­’da bu­luş­ma

Ka­yıt­lar­la il­gi­li in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan id­di­ala­ra gö­re, Bi­na­li Yıl­dı­rım ile 14 Ka­sım 2013 gü­nü İs­tan­bu­l’­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de gö­rü­şen Cen­giz, “es­ki ba­kan ile ge­ce sa­at 23.00’e ka­dar ele al­dık­la­rı­” ko­nu­yu er­te­si gün sa­at 13.25’te, bir­çok pro­je­de or­tak­lık yap­tı­ğı işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu­’na an­la­tı­yor. Meh­met Cen­giz, Ko­loğ­lu­’na, “be­ye­fen­di­” de­di­ği Ba­kan Yıl­dı­rım ile ge­ce sa­at 23.00’e ka­dar otur­du­ğu­nu ve “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­ti­ği­ni­” kay­de­di­yor ve cüm­le­si­ni, “A­ma yüz­de 10” di­ye ta­mam­lı­yor. “Hal­le­di­le­n” ko­nu­nun, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’ na ikin­ci pist in­şa­atı iha­le­si ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor. Ka­yıt­lar­da­ki id­di­aya gö­re, Meh­met Cen­giz, bu gö­rüş­me­de Ko­loğ­lu­’ na, “sı­ra­da 4’lük bir iş” ol­du­ğu­nu ve ken­di­si­ne “Bun­la­ra bir ça­lı­şı­n” ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Ak­şam çok gü­zel geç­ti…

Meh­met Cen­giz, Ba­kan Yıl­dı­rım ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi ay­nı gün (15 Ka­sım 2013) sa­at 14.48’de işa­da­mı Ni­hat Öz­de­mi­r’­e de an­la­tı­yor. İn­ter­ne­te sı­zan id­di­ala­ra gö­re Cen­giz, Öz­de­mi­r’­e, “Val­la ak­şam çok gü­zel geç­ti. 23.00’e ka­dar otur­duk, ko­nuş­tuk her şe­yi­” di­yor. Öz­de­mir, “Baş­ba­kan­la mı­” di­ye so­run­ca, Cen­giz, “Yok yok ba­kan­la­” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Meh­met Cen­giz, gö­rüş­me­nin de­va­mın­da ise Öz­de­mi­r’­e, “a­ra­la­rın­da ko­nuş­tuk­la­rı işi, bağ­la­dı­ğı­nı­” söy­lü­yor. Sı­ra­da­ki iş için, “Şim­di 4 ci­va­rın­da bir iş­le­ri var. On­la­rı bir be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğız. Kim ne olur, ne gi­de­r” bil­gi­si­ni ak­ta­rı­yor. Öz­de­mir, işin bo­yu­tun öğ­ren­mek için “4 tril­yon mu­” di­ye so­ru­yor. Cen­giz, “Yok yok do­-
la­r” kar­şı­lı­ğı­nı ve­rin­ce, Öz­de­mir, “4 mil­yar do­lar eve­t” di­ye onay­lı­yor. Ha­kim iz­niy­le ya­pı­lan ka­yıt­la­rın bun­dan son­ra­ki bö­lü­mü ise şöy­le ge­li­şi­yor. Ön­ce Meh­met Cen­giz, “Ak­şam işi bi­tir­dim ama on, on” açık­la­ma­sı­nı ya­pı­yor. Öz­de­mir, “Yüz­de mi, top­lam mı­” di­ye so­run­ca, “O yüz­de…” ce­va­bı­nı alı­yor ve “Ta­mam abi pe­ki­” di­ye­rek onay­lı­yor.

Ağ­zı ku­lak­la­rı­na va­rı­yor

İn­ter­net­te­ki id­di­aya gö­re, Meh­met Cen­giz, ay­nı gün sa­at 17.48’de işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu ile bir kez da­ha gö­rü­şü­yor. Cen­giz, gö­rüş­me­de sö­ze, “Bak kar­de­şin na­sıl ça­lı­şı­yor, yer al­tın­da­n” di­ye baş­lı­yor. Ko­loğ­lu, “Bi­li­yo­rum abi, ayıp edi­yor­sun. Ni­hat (Öz­de­mir) Be­y’­in ağ­zı ku­lak­la­rı­na va­rı­yor ya­ni­” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Meh­met Cen­giz de, “Biz uğ­raş­tık mı, kar­deş­le­ri­miz için uğ­ra­şı­rız. Yal­nız ken­di­mi­ze, hep ba­na de­ğil. Sen da­ha gö­re­cek­si­n” di­ye övü­nü­yor. Ko­loğ­lu, “A­bi hiç on­da me­rak et­mi­yo­rum, ben emi­ni­m” di­ye­rek gü­ve­ni­ni ifa­de edi­yor. Cen­giz, gö­rüş­me­nin de­va­mın­da, “Ben ak­şam ge­li­rim. Biz üçü­müz ar­tık, ha­ni ki­li­se­ye ne ni­ka­hı yap­mış­tık Ka­to­li­k” di­ye so­ru­yor, Ko­loğ­lu da, “Ka­to­lik, Ka­to­lik ay­nen öy­le” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Meh­met Cen­gi­z’­in, se­vin­ci­ni, “Bu mil­le­tin a.. ko­ya­ca­ğız, sen me­rak et­me­” cüm­le­siy­le gös­ter­di­ği öne sü­rü­lü­yor. Ha­vu­za pa­ra ko­yan işa­dam­la­rı­na ve­ri­le­ce­ği öne sü­rü­len iha­le­le­rin ara­sın­da Hız­lı Tren Hat­tı­’nın Ve­zir­han-İnö­nü bö­lü­mü, T26 tü­ne­li, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na ikin­ci pist in­şa­atı, Er­zin­can- Mar­din-Diyarbakır De­mir­yo­lu Pro­je­si ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor.

Büyük ihalelerde talih hep bu üçlüye güldü…
TEKNİK takip dökümlerinde adı geçen işadamları Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Celal Koloğlu, son 5 yıldır yapılan ihalelere damga vurdu. Milyon dolarlık ihalelerde talih hep bu ‘üçlü’ye güldü.
Havalimanından, elektriğe
Havalimanı bu ‘üçlü’ye gitti… Milyar dolarlık ihalelerde ‘üçlü’ler hep öne çıktı… 3. havalimanı, BEDAŞ, Yusufeli Barajı gibi büyük bedelli tüm ihaleleri alarak ihalelerin ‘üçlü’sü oldular. Yine tapelerde adı sıklıkla geçen İbrahim Çeçen’in holdingi 3. köprü, Ordu ve Kütahya havalimanı ihaleleri ile öne çıktı.
İşte ‘ihalelerin üçlüsü’ olarak tanınan Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Celal Koloğlu’nun son yıllarda, ortaklaşa girip kazandıkları bazı ihaleler:
n Uludağ Elektrik Dağıtım n Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ n Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ n Yusuf eli Barajı

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -