Kuzey Teve

TAYYİP ERDOĞAN’IN GİZLİ HESAPLARI İDDİASI !

TAYYİP ERDOĞAN’IN GİZLİ HESAPLARI İDDİASI !
Gençağa Karafazlı( karafazli@msn.com )
148 views
03 Ocak 2021 - 14:05
Spread the love

Tayyip Erdoğan’ın gizli hesaplarının olduğu ve bunların Merkel’in elinde olduğu iddia ediliyor.

 İsviçre’den gizli 
hesapların
 listesini 
alan
 Almanya’nın Erdoğan’ın ‘çok özel’ sırlarına da
ulaştığı
 öne sürüldü.

Sözcü’den Ali Gülen’in 
haberine
 göre İs­viç­re ban­ka­la­rın­dan giz­li he­sap­la­rın lis­te­si­ni 
alan
 Al­man Hü­kü­me­ti­’nin, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ait 
ol
­du­ğu 
ile
­ri sü­rü­len bil­gi­le­re 
ulaş
­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Tür­ki­
ye
­’de ik­ti­dar­la kav­ga­ya gi­ren Gü­len Ce­ma­ati’­nin, bu bil­gi­le­rin pe­şi­ne düş­tü­ğü öne sü­rü­lü­yor.

Bir sü­re ön­ce or­ta­ya dö­kü­len Wi­ki­Le­aks bel­ge­le­rin­de, “Er­do­ğa­n’­ın İs­viç­re’de 8 
ay
­rı he­sa­bı va­r” id­di­ası or­ta­ya atıl­mış 
ve
 bu he­sap bil­gi­le­ri­ni içe­ren CD’­nin Al­man­la­r’­ın eli­ne geç­ti­ği öne sü­rül­müş­tü. Ce­ma­ate ya­kın ba­zı kay­nak­lar, “C­D’­de­ki çok özel bil­gi­ler Mer­ke­l’­in de eli­ne geç­miş du­rum­da. Er­do­ğan, 2008’de­ki Lud­wigs­ha­fen yan­gı­nın­da Al­man­ya­’yı ağır şe­kil­de suç­la­ya­cak­tı. An­cak, CD ha­tır­la­tıl­dı, sus­tu­” yo­ru­mun­da bu­lu­nu­yor.

İhbar yarışı

İs­viç­re, AB’­nin de bas­kı­sıy­la ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ni yu­mu­şa­tıp hü­kü­met­ler açı­sın­dan bil­gi alı­nır ha­le ge­tir­miş­, yak­la­şık iki yıl ön­ce, Eu­ro/Do­lar mil­yo­ner­le­ri­nin he­sap­la­rı­nı içe­ren CD’­yi Al­man ma­kam­la­rı­na tes­lim et­miş­ti. Al­man Hü­kü­me­ti, 1999’dan 2011’e ka­dar tu­tu­lan he­sap­la­rın bu­lun­du­ğu CD’­ye da­ya­na­rak, ver­gi ka­çı­ran zen­gin­le­ri tek tek tespit etti. Hü­kü­me­tin tav­rı kar­şı­sın­da mil­yo­ner­ler ken­di­le­ri­ni ih­bar et­ti.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -