Kuzey Teve

AYM de Erdoğana Gül darbesi

AYM de Erdoğana Gül darbesi
Gençağa Karafazlı( karafazli@msn.com )
140 views
16 Temmuz 2015 - 22:10
Spread the love

AYM de Erdoğan'a Gül darbesi

Görev süresinin son dönemlerinde iktidarla ters düşen açıklamalar yapan Haşim Kılıç’ın emekli olmasıyla Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Zühtü Aslan getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteklediği Aslan da iptal kararına imza attı. Asuman ARANCA / Sözcü – Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını iptal eden kritik kararı 5’e karşı 12 oyla aldı. Karara imza atan 12 üyeden 7’sinin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde AYM’ye atandığı ortaya çıktı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin, AKP ve Gü­len ce­ma­ati ara­sın­da bü­yük bir sa­va­şın pat­lak ver­me­si­ne ne­den olan ders­ha­ne­ler ya­sa­sı­nın ip­tal edil­me­si ka­ra­rı­na im­za atan 12 üye­den 7’si­nin, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Kar­de­şi­m” de­di­ği Ab­dul­lah Gü­l’­ün ata­dı­ğı isim­ler ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ha­şim Kı­lı­ç’­ın ge­çen şu­bat ayın­da emek­li­ye ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği ve AK­P’­ye ya­kın üye­le­rin de oy­la­rıy­la Yük­sek Mah­ke­me­’ye baş­kan se­çi­len Züh­tü As­la­n’­ın da “ik­ti­da­ra dar­be­” ni­te­li­ğin­de­ki ip­tal ka­ra­rı­na im­za atan­lar­dan bi­ri ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor. As­lan da, Gü­l’­ün ata­dı­ğı isim­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Er­do­ğa­n’­ın ata­dı­ğı Ka­dir Öz­ka­ya­’nın ise ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı yö­nün­de oy kul­lan­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. HAŞİM KI­LIÇ, SER­RUH KA­LE­Lİ­’Yİ İS­Tİ­YOR­DU Kri­ze ne­den olan ka­ra­rı­ alan AYM üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu Gül, Er­do­ğan ve TBMM’­de­ki AK­P’­li ve­kil­le­rin oy­la­rıy­la se­çil­miş­ti. İş­te o üye­ler: 1- Züh­tü As­lan: Yük­se­köğ­re­tim Ge­nel Ku­ru­lu­’n­ca gös­te­ri­len üç aday ara­sın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Gül ta­ra­fın­dan 17 Ni­san 2012 ta­ri­hin­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­li­ği­ne se­çi­len As­lan, Yük­sek Mah­ke­me­’nin ye­ni Baş­ka­nı ol­du. Emek­li­ olan Ha­şim Kı­lı­ç’­ın, Ser­ruh Ka­le­li­’yi, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ise As­la­n’­ı des­tek­le­di­ği bi­li­ni­yor­du. 2- Re­cep Kö­mür­cü: Kö­mür­cü, Yar­gı­tay üye­siy­ken, yi­ne Gül ta­ra­fın­dan 4 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Üye­li­ği­ne ge­ti­ril­di. 3- Ha­san Tah­sin Gök­can: Gök­can da, Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gös­te­ri­len üç aday ara­sın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Gü­l’­ün 17 Mart 2014 ta­ri­hin­de AYM üye­li­ği­ne seç­ti­ği isim­ler­den bi­ri. 4- Mu­ham­med Emin Kuz: Gü­l’­ün ata­dı­ğı bir di­ğer üye de Kuz. Bir dö­nem YÖK Üye­li­ği ve Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­ri­ni de ya­pan Kuz; Gül Çan­ka­ya Köş­kü­’ne çık­tık­tan 1 ay son­ra Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ola­rak atan­dı. 5.5 yıl bu gö­rev­de ka­lan Kuz, 8 Mart 2013’te Gül ta­ra­fın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­li­ği­ne se­çil­di. AL­PAS­LAN AL­TAN ÇOK TAR­TI­ŞIL­MIŞ­TI 5- Nu­ri Ne­ci­poğ­lu: 2005-2007 yıl­la­rı ara­sın­da Uyuş­maz­lık Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği de ya­pan Ne­ci­poğ­lu, As­ke­ri Yar­gı­tay Ge­nel Ku­ru­lu­’nun gös­ter­di­ği aday­lar ara­sın­dan Gül ta­ra­fın­dan 22 Ni­san 2010’da AYM üye­li­ği­ne se­çil­di. 6- Er­dal Ter­can: Gül, 7 Ocak 2011’de AYM üye­li­ği­ne seçti. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du. 7- Mu­am­mer To­pal: Da­nış­tay Ge­nel Ku­ru­lu­’nun gös­ter­di­ği üç aday ara­sın­da Abdullah Gü­l’­ün ter­ci­hi To­pa­l’­dan ya­na ol­du. To­pa­l’­ın gö­re­ve baş­la­ma ta­ri­hi 29 Ocak 2012. 8- Prof. Dr. En­gin Yıl­dı­rım: Gü­l’­ün YÖK kon­ten­ja­nın­dan AYM üye­li­ği­me ata­dı­ğı
Yıl­dı­rı­m’­ın gö­re­ve baş­la­ma ta­ri­hi 9 Ni­san 2010. 9- Bur­han Üs­tün: Üs­tün, Yar­gı­tay Ge­nel Ku­ru­lu­’n­ca gös­te­ri­len 3 aday ara­sın­day­dı. 30 Mart 2010’da Gül ta­ra­fın­dan AYM üye­li­ği­ne ge­ti­ril­di. 10- Al­pas­lan Al­tan: Gü­l’­ün Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği­ne seç­ti­ği Al­ta­n’­ın ra­por­tör­lük gö­re­vi­ni yü­rü­tür­ken De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı Yar­dım­cı­lı­ğı­’na atan­ma­sı ve 31 gün gö­rev yap­tık­tan son­ra Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği­ne se­çil­me­si uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı. ÜÇ ÜYE SE­ZER DÖ­NE­MİN­DE SE­ÇİL­MİŞ­Tİ 11- Hi­ca­bi Dur­sun: Mec­li­s’­te­ki AK­P’­li milletvekillerin oy­la­rıy­la 2009 yılında ön­ce Sa­yış­tay üye­li­ği­ne se­çil­di, da­ha son­ra yi­ne Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la 6 Ekim 2010 tarihinde Yük­sek Mah­ke­me üye­le­ri ara­sı­na gir­di. 12- Ce­lal Müm­taz Akın­cı: Af­yon­ka­ra­hi­sar Ba­ro Baş­ka­nı­’y­ken avu­kat kon­ten­ja­nın­da­ki aday­lar ara­sı­na gi­ren Akın­cı, TBMM’­de­ki AKP oy­la­rıy­la AYM üye­si ol­du. 13- Ka­dir Öz­ka­ya: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 18 Ara­lık 2014 ta­ri­hin­de, Da­nış­tay Ge­nel Ku­ru­lu­’n­ca gös­te­ri­len 3 aday ara­sın­dan AYM üye­li­ği­ne ge­ti­ri­len Öz­ka­ya, 2 Şu­ba­t’­ta ye­min ede­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı. 14- Ser­ruh Ka­le­li: Ka­le­li, 19 Tem­muz 2005 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ta­ra­fın­dan AYM üye­li­ği­ne ge­ti­ril­di. Kı­lı­ç’­tan bo­şa­lan AYM baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu için As­lan ile ya­rı­şan Ka­le­li, 17 üye­den 6’sı­nın oyu­nu ala­bil­di. 15- Os­man Pak­süt: Hel­sin­ki Bü­yü­kel­çi­si gö­re­vi­ni yü­rü­tür­ken 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se­zer ta­ra­fın­dan AYM üye­li­ği­ne atan­dı. 16- Ser­dar Öz­gül­dür: 2004’te Se­zer ta­ra­fın­dan AYM üye­li­ği­ne se­çil­di­ğin­de Öz­gül­dür, Uyuş­maz­lık Mah­ke­me­si asil üye­siy­di. Öz­gül­dür ha­len Uyuş­maz­lık Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı ya­pı­yor. 17- Nu­ri Ne­ci­poğ­lu: As­ke­ri Yar­gı­tay Ge­nel Ku­ru­lu­’n­ca gös­te­ri­len aday­lar ara­sın­dan 2010 yı­lın­da Gül ta­ra­fın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­li­ği­ne se­çil­di. Ne­ci­poğ­lu ay­nı za­man­da Uyuş­maz­lık Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­kil­li­ği ya­pı­yor.

İLGİLİ HABERLER

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -